درخواست همکاری با مجتمع

خواهشمند است موارد ذیل را تکمیل و منتظر تماس واحد منابع انسانی مجتمع باشید

مشخصات فردی


نام و نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
محل صدور شناسنامه
شماره شناسنامه
کارت ملی


وضعیت انجام خدمت نظام وظیفه :
پایان خدمت 
معافیت 
وضعیت تاهل:
متاهل مجرد 
تاریخ ازدواج :
تعداد فرزندان :
شغل پدر :
نام و نام خانوادگی همسر :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :

معرف


نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس
شغل

تحصیلات


مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
تاریخ اخذ
معدل
آموزشگاه
توضیحات

سوابق خدماتی


نام محل کار
مسئولیت
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
شماره تلفن
حقوق پایه
سابقه بیمه
علت ترک کار

سوالات متفرقه


آیا با کسی در شرکت آشنایی دارید ؟ نام و نوع آشنایی را عنوان کنید
آیا قبلا در این شرکت شاغل بوده اید ؟ در صورت مثبت بودن علت ترک خدمت را عنوان کنید
آیا تا به حال محکومیت کیفری داشته اید ؟ در چه مورد ؟
ملی
شناسنامه
نظام وظیفه
تاهل
شغل پدر
تاریخ ازدواج
تعداد فرزندان
همسر
تاریخ تولد همسر
شغل همسر
آدرس
موبایل


معرف
نام و نام خانوادگی
شغل
نسبت
تلفن
آدرس


مقطع تحصیلی
رشته تحصلیی
آموزشگاه
تاریخه اخذ
معدل
توضیحات


نام محل کار
مدت خدمت
شروع
پایان
مسئولیت
شماره تلفن
حقوق پایه بدون مزایا
سابقه
علت ترک

وضعیت تندرستی:
نوع معلولیت
سالم معلول 
بیمار 
نوع بیماری
استعمال سیگار :
دارم ندارم 
سابقه اعتیاد به مواد مخدر :
دارم ندارم 
پایه حقوق در خواستی
تاریخ آمادگی شروع به کار


شرح مهارت های فنی و دوره های عملی و شهری که در آن گذرانده اید :

علائق شغلی :

رزومه:

عکس: